Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

TraumaWijs, handelsnaam van Jerome Stoel Trauma Therapie en Mindfulness, is gevestigd aan Tolweg 2G, 3851 SK Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: traumawijs.nl | Adres: Tolweg 2G, 3851 SK Ermelo | Telefoonnummer: 0341 239 018

Jerome Stoel is de Functionaris Gegevensbescherming van TraumaWijs. Hij is te bereiken via info@traumawijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TraumaWijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TraumaWijs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de trainingen en retraites om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van TraumaWijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TraumaWijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

TraumaWijs neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TraumaWijs) tussen zit. TraumaWijs gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TraumaWijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> 15 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult kan meekrijgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TraumaWijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TraumaWijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewust Vrij Training & Therapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bewust Vrij Training & Therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bewustvrij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bewust Vrij Training & Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewust Vrij Training & Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bewustvrij.nl

TraumaWijs hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens er bij TraumaWijs worden verwerkt en waarvoor, ook welke rechten je hebt. 

Voor wie geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt voor alle cliënten van TraumaWijs. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wanneer ik voor jouw zorgaanbieder waarneem. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. 

Waarom worden er door Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness persoonsgegevens verzameld? 

Om goede zorg te kunnen verlenen, worden er bij TraumaWijs persoonsgegevens van jou verzameld.

Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met je op te nemen, of indien nodig/wenselijk met derden indien je daar toestemming voor geeft (bv. verwijzer, andere betrokken hulpverleners, partner/kinderen). De rechtsgrond voor verwerking is de Wgbo.

Welke persoonsgegevens wordt er door TraumaWijs verzameld? 

De wet verplicht zorgverleners om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van (neuro-) psychologisch of medisch onderzoek, verslagen van observaties, het behandelingsplan, verslagen van gesprekken, enzovoort. Dit zijn gegevens die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen en/of rapportage op te stellen. 

Wanneer je je aanmeld bij TraumaWijs, worden er een aantal persoonsgegevens aan je gevraagd, zoals jouw naam, woonadres, geboortedatum, gegevens van je zorgverzekering, telefoonnummer en e‐mailadres.

Wanneer je behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in jouw dossier. Hierin kunnen ook het behandelplan, contactmomenten en evt. overige cliëntgegevens opgenomen worden. 

TraumaWijs maakt gebruik van een electronisch dossier. Dit dossier (via MijnDiad) is een op zichzelf staand dossier, het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TraumaWijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat betekent verwerken? 

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, en met elkaar in verband brengen.
Verwerken kan ook betekenen het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Wat valt er onder geheimhoudingsplicht? 

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen.
Gegevens uit jouw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer je toestemming hebt gegeven aan andere instellingen of mensen voor het delen van die gegevens. Je kunt toestemming geven door een verklaring te ondertekenen.

Er worden in beginsel geen persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval dat blijkt dat je jezelf of anderen schade berokkent of wilt berokkenen. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Alleen met jouw nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming kunnen er beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt van gesprekken die gebruikt kunnen worden voor opleidings- en supervisiedoeleinden. Geef je hiertoe toestemming, dan heb je het recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact door jouw zorgaanbieder gewist worden, tenzij anders is afgesproken. 

Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als jij daarmee instemt of als je zelf niet (meer) in staat is om te kunnen beslissen. 

Welke persoonsgegevens worden er wel met derden gedeeld? 

TraumaWijs deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of als dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Het kan wel noodzakelijk zijn dat voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld moeten worden. 

TraumaWijs sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt, zodat jouw privacy beschermd blijft.

Ik gebruik jouw gegevens om je een factuur te sturen voor de behandeling, dit zijn enkel de noodzakelijke gegevens. Op de factuur staan jouw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), je geboortedatum, je zorgverzekeraar en polisnummer en een specificatie van de behandeling. Deze persoonsgegevens zijn nodig zodat je de factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

Facturen worden bewaart voor debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere behandelaar/specialist, dan zou ik ook informatie vanuit jouw dossier moeten delen. Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens worden in dit geval verstrekt.
Ik doe dit echter enkel met jouw expliciete toestemming en verstrek alleen de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening. 

Welk verantwoordingsplicht heeft TraumaWijs? 

TraumaWijs is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht AVG zullen er registers bijgehouden worden van verwerkingen en eventuele datalekken. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal er ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen genomen worden om jouw persoonsgegevens te beschermen. 

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens – of er een vermoeden is dat dit het geval is – dan zal dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als dit incident op jouw persoonsgegevens betrekking heeft en voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op jouw rechten en vrijheden, dan wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

Wat zijn jouw rechten? 

Je hebt als cliënt recht om kennis te nemen van de gegevens in jouw dossier. Je hebt recht op inzage en kunt op afspraak jouw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Vanaf 1 juli 2020 heb je het recht op elektronisch inzage in jouw dossier. Verder heb je recht op een afschrift van jouw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in jouw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden. 

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. 

Zorg er ook voor dat je wijzigingen in jouw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld jouw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kun je gewoon de praktijk mailen.
U hebt ook het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging. Indien dit het geval is kan jouw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden. 

Mensen die niet direct bij de behandeling betrokken zijn, mogen jouw dossier niet inzien; tenzij je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Zie ook ‘Wat valt er onder geheimhoudingsplicht?’ en
‘Welke persoonsgegevens worden er door Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness met derden gedeeld?’. Je hebt het recht dat de behandeling plaatsvindt zonder ‘derden’, zoals behandelaren in opleiding en stagiaires. 

Je hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van jouw gegevens in elektronische vorm. Indien je een van jouw rechten wil uitoefenen vraag ik je schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kun je vinden waar je een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op jouw verzoek.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover contact met mij op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Lees hier meer over de klachtenregeling

Naast rechten heb je ook plichten. Meer hierover kun je lezen op de pagina rechten en plichten.

Wat zijn de rechten van een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen?

Als een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TraumaWijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> 20 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt.

Wat gebeurt er met jouw dossier na afloop van de behandeling? 

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers minstens 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en je niet langer cliënt bij TraumaWijs bent, worden de gegevens vernietigd. Indien je cliënt blijft, worden de persoonsgegevens bewaard in het kader van toekomstige behandelingen.
Je hebt het recht om uw zorgaanbieder te vragen om gegevens eerder te vernietigen. Een instelling heeft het recht vernietiging te weigeren, wanneer vernietiging andere belangen zou schaden of als de gegevens uit het dossier nodig zijn voor verdere behandeling. 

Waarom heeft TraumaWijs toestemming nodig voor de verwerking? 

Volgens de AVG mogen anderen niet zomaar persoonsgegevens van jou verwerken. Daar is een legitieme reden voor nodig. Wanneer je bij TraumaWijs in behandeling komt vraag ik jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien je niet akkoord gaat, of jouw toestemming intrekt, kan ik je echter niet goed van dienst zijn, passende zorg kan alleen geleverd worden wanneer alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik wettelijk verplicht om een medisch dossier aan te leggen om kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. 

Wijzigingen? 

Een actuele versie van het privacyverklaring wordt op de website van Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness (jeromestoel.nl) gepubliceerd onder het ‘Meer info’. Het is verstandig deze privacyverklaring tussentijds te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Vragen? 

Indien je gebruik wilt maken van een van jouw rechten of nog vragen hebt kun je contact opnemen met Jerome Stoel, hieronder staan alle contactgegevens. 

Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness,
Tolweg 2G
3851 SK Ermelo 

 • Website: jeromestoel.nl
 • E-mail: info@jeromestoel.nl
 • Telefoon: 0341 239 018