Rechten en plichten

Als Registertherapeut BCZ ® ben ik verplicht mij bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg, in de beroepscode van de RBCZ.  
Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht:

De behandelrelatie

Als behandelaar ben ik verplicht mijn werk zorgvuldig te doen en je met respect te behandelen; ik mag geen misbruik maken van mijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag ik geen overeenkomst met je sluiten waarvan ik voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding

Als behandelaar heb ik een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden. Ik kan alleen met jouw toestemming gegevens verstrekken aan derden, waaronder de huisarts. Bij hoge uitzondering mag ik als behandelaar (bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen) mijn geheimhoudingsplicht verbreken.

Het Dossier

Als behandelaar bewaar ik jouw gegevens in een elektronisch dossier. Dat zijn het intake formulier, mijn aantekeningen, eventuele rapportages en andere medische gegevens, brieven, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. Het dossier is zodanig ingericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verzekerd. Je mag je dossier inzien en fotokopieën maken. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van mij als behandelaar. Je mag wel iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over je behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven.

Bescherming van jouw privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld ter bescherming van je privacy. Mijn verklaring AVG kun je hier inzien.  

Plichten die je als cliënt hebt

Naast rechten, heb je ook plichten wanneer wij een behandelovereenkomst aangaan.

  • Je informeert mij zo goed mogelijk en naar waarheid over jouw situatie die met de behandeling te maken hebben;
  • Je werkt zo veel mogelijk mee aan de behandeling, pleegt geen fysiek of verbaal geweld naar mij of andere personen in mijn praktijk, respecteert mijn grenzen binnen en buiten de muren van mijn praktijk.
  • Je betaalt de facturen binnen de gestelde termijn;

Registratienummers

  • VIV-Registratienummer: 1907959
  • RBCZ licentie nummer: 190220R
  • AGB-codes: 90064747 (vestiging) en 90105470 (therapeut)