Vroegkinderlijk Trauma

Bronnen: Caleidoscoop, DSM-V, ICD (versie 10 en conceptversie 11)

Mensen met vroegkinderlijk trauma lijden aan het effect van ACE’s (Adverse Childhood Experiences). Als je lijdt onder ACE’s, heb je waarschijnlijk te maken met symptomen die worden bestempeld als CPTSS (Complex Posttraumatic stress stoornis), of één of meer symptomen van een Dissociatieve Stoornis.

Symptomen van CPTSS

 • Vijandige of wantrouwende houding ten opzichte van de wereld
 • Sociale terugtrekking
 • Constant gevoel van leegte of hopeloosheid, vaak geassocieerd met langdurige depressie
 • Hardnekkig gevoel van dreiging
 • Continu gevoel van anders zijn dan anderen (vervreemding)
 • Problemen met de emotionele regulatie – Dit kan zich voordoen in de vorm van een verhoogde emotionele impulsiviteit of juist, een afwezigheid van emoties en terugvallen in dissociatie (het affect domein), en/of in de vorm van gewelddadige uitbarstingen en risicovol of zelfdestructief gedrag (het gedragsdomein).
 • Problemen met het zelfbeeld – Dit verwijst naar hardnekkige negatieve overtuigingen over zichzelf als inferieur, verslagen of waardeloos. Deze overtuigingen kunnen gepaard gaan met diepe en hardnekkige gevoelens van schaamte, schuldgevoelens of falen.
 • Problemen met interpersoonlijke relaties. – Dit speelt vooral met het gevoel dicht bij anderen te staan. Er kan sprake zijn van consequente vermijding van, of gebrek aan interesse in, relaties en sociale betrokkenheid.

Testen PTSS en Complexe PTSS

Symptomen van dissociatieve stoornissen

Tekenen en symptomen zijn afhankelijk van het type dissociatieve stoornis dat je hebt:

 • Geheugenverlies (amnesie) van bepaalde tijdsperiodes, gebeurtenissen, mensen en persoonlijke informatie.
 • Een gevoel van onthechting van jezelf en je emoties (de-personalisatie).
 • Een perceptie van de mensen en de dingen om je heen als vervormd en onwerkelijk (de-realisatie).
 • Een vaag gevoel van identiteit.
 • Significante stress of problemen in je relaties, werk of andere belangrijke gebieden van je leven.
 • Onvermogen om goed om te gaan met emotionele of werkgerelateerde stress.
 • Geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst, en zelfmoordgedachten en -gedragingen.

Test Structurele Dissociatie

Oorzaken en voorbeelden van ACE’s

Huiselijk geweld

 • Getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld binnen de familie, de familiekring: bedreigingen, stalking, fysiek en mentaal geweld of een vorm van verwaarlozing, vernedering van andere familieleden.
 • Langdurige blootstelling aan ouder(s), familieleden, partners en/of een omgeving met sadistisch of narcistisch gedrag.

Fysiek misbruik

 • Slaan, schoppen, stompen, haren of oren trekken, verbranden, steken, schieten, prikken, knippen, een paar uur lang aan de neus knijpen, smoren, enz.

Psychologisch misbruik

 • Schelden, kleineren, lastigvallen en pesten, negeren, voorkomen en/of verbieden van sociaal contact met anderen, overmatige controle, stalken en bedreigingen.
 • Het opgesloten zitten in een kist of kleine kamer (soms uren, dagen of wekenlang). Sommige lotgenoten melden zich zelfs zonder eten of drinken).
 • Belachelijke kleding aantrekken die het risico op pesten door derden verhoogt.
 • Voortdurend een gevoel van bedreiging voor het kind en/of de volwassene creëren.
 • Afwijzing van het kind en/of de volwassene.
 • Het op disfunctionele wijze opvoeden. (parentificatie, kinderen krijgen de ouderrol toegewezen). Geen ruimte krijgen om volwassen te worden, om zich op een gezonde manier tegen je ouders/verzorgers te keren.

Psychologische, emotionele, pedagogische en fysieke verwaarlozing, ook wel passief geweld genoemd).

 • Je niet stimuleren om te spelen, te leren en te ontdekken.
 • Niet of onvoldoende zorgen voor adequaat onderwijs door alle volwassenen die bij het kind betrokken zijn.
 • Onvoldoende passende kleding, onvoldoende zorg voor gezonde voeding (soms geen voeding) en lichamelijke verzorging.
 • Geen grenzen stellen, geen normen en waarden aanleren.
 • Geen aandacht voor sociale ontwikkeling.
 • Niet naar het toilet laten gaan.
 • Het kind negeren alsof het niet bestaat.
 • Het kind niet leren omgaan met teleurstellingen, emoties en gedrag.
 • Het kind blootstellen aan gevaarlijke stoffen (drugs, alcohol, medicijnen).

Seksueel misbruik

 • Seksueel misbruik, incest, waarbij alle vormen van gedwongen en ongewenst seksueel contact, met inbegrip van gedwongen waakzaamheid, het moeten accepteren van aanrakingen, seksuele intimidatie.
 • Het horen en bekijken van pornografisch materiaal.
 • Slachtoffers van kinderporno. Seksueel misbruik gaat vaak gepaard met één of meerdere vormen van ander (kinder)misbruik.

Andere vormen van extreme onveiligheid

 • (Langdurig) leven in een oorlogsgebied en/of hebben moeten vluchten.
 • Langdurig verblijf in detentie zonder vooruitzicht op een eerlijk proces van kinderen.
 • Kindsoldaten.
 • Het moeten verrichten van kinderarbeid.
 • (Zeer) jonge asielzoekerskinderen in langdurige hechtenis en onveiligheid.
 • Ouders met ernstige verslavingsproblemen.
 • Ouders die zorgmatig zijn.
 • Kinderen met ouders in de criminele omgeving, die een voortdurend bedreigende situatie in en om het huis veroorzaken, en geen duidelijke normen en waarden.
 • Marteling
 • Hersenspoeling
 • Meervoudige traumatische verliezen zoals de dood (met als gevolg een constante verstoring van de bandrelatie).
 • Denk aan verhuizingen, het moeten wonen in instellingen, steeds wisselende pleeggezinnen, langdurige opnames in gesloten jeugdzorg zonder uitzicht op een passende behandeling, etcetera.
 • Lange periodes van pijnlijke en medische behandeling: We vermelden hier expliciet dat we als kind ook blootgesteld worden aan een ouder met Münchhausen bij volmacht. Een aandoening waarbij de ouder aandacht vraagt door het maken en houden van het kind lichamelijk of geestelijk ziek is.
 • Vormen van transgenerationeel georganiseerd geweld of georganiseerd misbruik. (Binnen bepaalde gesloten criminele groepen van pedofiele netwerken op het duisterweb).
 • Loverboy problemen.
 • Gedwongen (kinder)prostitutie.
 • Mensenhandel.
 • Langdurige intimidatie als kind/jong/volwassene in een omgeving waar je vaak verblijft zoals school, verplichte sportclub/opvang, werk waar je niet uit kunt ontsnappen, gecombineerd met een onveilige en traumatiserende thuissituatie.
 • Narcistisch misbruik waarbij extreme manipulatie, psychologisch misbruik, hersenspoeling en mogelijke bedreigingen met fysiek, seksueel of ander geweld worden gebruikt.

Test ACE score

Doe hier de Screeningtest Dissociative Experiences Scale om inzicht te krijgen of, en in de mate waarop jij (structureel) dissocieert.